Bouwstenen YUNECO Care

 

Consult door Mobiel Care Team (MCT)

Consult wordt voorzien voor de eerstelijnsdiensten of partners uit andere sectoren die nood hebben aan screening/diagnostiek of oriëntatie i.f.v. een eventuele psychische/psychiatrische component en/of advies t.a.v. een plan van aanpak waar specifieke GGZ-expertise aangewezen is (uiteraard nog steeds in functie van dezelfde complexe doelgroep). Consult is mogelijk door een lid van het (aanklampend) mobiele team, de netwerkkinderpsychiater of de forensisch kinderpsychiater of een casemanager. Dit consult wordt georganiseerd op vraag van de hulpverleners, veelal in aanwezigheid van de jongere en desgevallend de ouders. De eerstelijnswerkers beschrijven een duidelijke nood aan meekijken, meedenken en ondersteunen en motiveren bij zorgvermijdende jongeren. Een consult kan eenmalig of meermaals plaatsvinden. Zulke consulten kunnen ook aan teams binnen Integrale Jeugdhulp plaatsvinden. Als de jongere in aanmerking komt voor aanklampende zorg en/of assertieve trajecthulp binnen YUNECO Care wordt hij/zij hierin overgedragen.

Aanklampende zorg door Mobiel Care Team (MCT)

Deze module kan over langere tijd worden ingezet om jongeren met een complexe multiproblematiek te bereiken, te proberen toeleiden naar zorg en/of in hun leefcontext te behandelen. De module kan ingezet worden volgens de nood van de jongere en zijn context, verschillend naar frequentie en intensiteit. Er wordt een gepersonaliseerd integraal handelingsplan opgemaakt als een werk in uitvoering met oog op tussenkomst in de sociale situatie, psychotherapie, coaching en advies gericht op ontwikkelings-en specifieke levensvaardigheden.10 Het plan van aanpak zal vaak in synergie tussen meerdere hulpverleners en de context tot stand komen en wordt ook integraal (vanuit de verschillende hulpverleningssectoren) uitgevoerd. Vragen voor de inzet van aanklampende zorg door het mobiel team kunnen vanuit elke hulpverlener (elke sector) komen. Er wordt wel verwacht dat deze hulpverlener de jongere en diens context op de hoogte brengt van zijn bezorgdheid en de gestelde vraag. Het aanbod van het mobiel team moet complementair zijn aan de reeds bestaande zorg en in synergie daarmee worden ingezet.

Reïntegratiemodule na opname

wanneer een jongere na een (semi-)residentieel verblijf opnieuw aansluiting moet vinden in zijn/haar leefmilieu en hierbij grote drempels ondervindt, met sterk verhoogd risico op herval, kan het mobiel team eveneens worden aangesproken voor een reïntegratiemodule, die in essentie gelijkend is aan het gepersonaliseerd handelingsplan geschetst in vorige paragraaf.

Case-management

Deze module is zorgprogramma overstijgend, maar zal zeker ook en vooral ingezet worden voor de doelgroep in YUNECO Care. Uitbreidend op de beperkte groep van jongeren die zal instromen in de IZN, zullen jongeren behorend tot de doelgroep YUNECO Care een beroep kunnen doen op case-management en assertieve trajecthulp. Op case-management kan een beroep gedaan worden om via de neutraliteit van de casemanager netwerkoverleg te organiseren. Dit is éénmalig of beperkt in aantal. Bij assertieve trajecthulp gaat het om de inzet van case-management over een langdurig traject (zoals bij de IZN). Er wordt dan onder de coördinatie van de casemanager, een aanklampend engagement aangegaan door meerdere hulpverleners over de sectoren en voorzieningen heen om zo een gezamenlijke verantwoordelijkheid te ontwikkelen voor de zorg voor de jongere en diens context over langere termijn (persoonlijk netwerk – wraparound). De samenstelling van het geïntegreerd persoonlijk netwerk rond de jongere zal bepaald worden door de specifieke noden. De jongere staat centraal met als ultieme doel om een continu hulptraject op te zetten en structurele belemmeringen te overschrijden. Als de jongere (nog) geen IB (individuele begeleider) heeft wordt een individuele coach aangeduid. Wanneer voldaan wordt aan de inclusiecriteria voor het MDO-PSY12 kan dit als tool gebruikt worden.
Er wordt een traject voor de jongere uitgewerkt en telkens wanneer nodig kan de casemanager (op vraag van de jongere, de context, een hulpverlener of uit eigen beweging (aanklampend)) een samenkomst beleggen om het traject op te volgen. De partners binnen YUNECO Care engageren zich ertoe om maximaal in te zetten op aanwezigheid op deze netwerkoverleggen en de gedeelde zorg die eruit volgt. De casemanager kan hierbij ook een beroep doen op specifieke expertise in het brede YUNECO-netwerk, indien nodig (bv. uitnodigen van een verslavingsexpert of forensische expertise of laten organiseren van een eigen-kracht-conferentie enz.). We zetten in op een krachtgerichte, geïntegreerde en thuisnabije hulpverlening. Er wordt gewerkt met een plan dat niet voor, maar samen met de jongere en diens context èn het persoonlijk netwerk is opgesteld en waarbinnen gewerkt wordt aan het behalen van concrete doelen. Bovendien werken alle betrokken instellingen en professionals vanuit één geïntegreerde aanpak, zodat de langgerekte ketenbenadering wordt omgevormd tot een cirkel rond kinderen, jongeren en opvoeders. Elk handelingsplan bevat ook een crisisplan dat vooruitblikt op mogelijke oplossingen indien er zich acute moeilijkheden zouden voordoen en een brug slaat naar het crisisaanbod in (en buiten) YUNECO Crisis.

Rust-time-out

Rust-Time-out is een geplande korte residentiële opname in een leefgroep of voorziening, anders dan de plek waar de jongere normaal verblijft. Een time-out is een periode waarin iemand zich tijdelijk mag onttrekken aan de druk van het dagelijkse leven of de gespannen relaties om tot rust te komen. Tijdens een time-out wordt er gestreefd naar het bieden van rust, structuur en veiligheid. Op het moment dat een time-out wordt ingezet is de draagkracht van de jongere, het gezin of de verblijfssetting overschreden. We spreken over een gedeelde zorg tussen de ‘ontvangende’ dienst en de setting/gezin die de vraag formuleert. Bij een time-out is er steeds een terugkeer naar de plaats van herkomst gepland. De duur van de time-out gebeurt in onderling overleg. Time-out wordt gepland vóór de situatie helemaal is geëscaleerd. Het inzetten van een rust time-out kan leiden tot een grotere zorgcontinuïteit op langere termijn. In de zorgtrajecten die worden opgezet rond jongeren met een meervoudige en complexe problematiek is de vraag om beroep te kunnen doen op ondersteunende diensten in het kader van time-out groot.