YUNECO

YUNECO doet er alles aan om je privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) die op 25 mei 2018 van kracht werd.


Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens worden beschreven in deze Privacyverklaring, en omvatten (maar zijn niet beperkt tot)
 • Verwerking van de persoonsgegevens is beperkt tot wat strikt noodzakelijk is voor de gestelde doeleinden van deze verwerking;
 • Inzameling en verwerking van persoonsgegevens gebeurt met uitdrukkelijke toestemming van de persoon in kwestie;
 • Wij nemen alle passende technische en organisatorische maatregelen om de beveiliging van deze persoonsgegevens te waarborgen;
 • Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt en wij daarvoor de toestemming van de persoon in kwestie hebben gevraagd en gekregen.
Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring (of in algemenere zin) vragen hebt hierover, of contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via onderstaande contactgegevens:
 
YUNECO, GG-JeugdNET Vlaams-Brabant
 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Persoonsgegevens kunnen door YUNECO verwerkt worden voor de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • om te kunnen deelnemen aan door ons georganiseerde activiteiten (uitvoering overeenkomst),
 • voor het versturen van nieuwsbrieven, thematische mailings en uitnodigingen (met toestemming betrokkene), 
 • voor het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting).
 • i.h.k.v. opvolging door bvb ombudspersonen
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen en verwerken :
 • persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • identiteitsgegevens uitgegeven door overheid: identiteitskaartnummer of rijksregisternummer
 • persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats en nationaliteit
 • medische gegevens (bvb. in geval van opvolging door ombudspersonen)
We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we deze gegevens hebben gevraagd. In- en uitschrijven op onze nieuwsbrief kunnen abonnees steeds zelf beheren via de links in elke nieuwsbrief.  Op onze website(s) gebruiken we ook cookies. Meer informatie hierover is te vinden in onze cookie policy.
 

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
 
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
 • het verzorgen van de internetomgeving (webhosting);
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT-netwerk…);
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen.
 
Verder zullen wij persoonsgegevens nooit zonder toestemming van de persoon in kwestie verstrekken aan derden waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben, tenzij dit wettelijk toegestaan en verplicht is, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een gerechtelijk onderzoek...
 
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.
 

Bewaartermijn

YUNECO bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Als algemene regel houden we persoonsgegevens tot maximaal 1 jaar na het laatste gebruik bij.
 

Beveiliging van de gegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, waaronder:
 • Alle personen die namens YUNECO van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens wanneer daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Je rechten omtrent je persoonsgegevens

Je hebt op elk moment recht op inzage en recht op correctie of volledige verwijdering van de persoonsgegevens die wij van je ontvangen hebben. 
 
Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen. Om je identiteit te controleren, vragen wij om een kopie van je identiteitskaart mee te sturen. We raden sterk aan om daarbij de pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.
 
Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. 
 
Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf (of in je directe opdracht aan een andere partij).
 
Wij kunnen je vragen om jezelf te legitimeren alvorens wij gehoor geven aan voornoemde verzoeken.
 

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen wij om hierover direct contact met ons op te nemen.
 
Je hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming in België.
 

Wijziging privacyverklaring 

YUNECO kan haar privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.
 
De laatste wijziging gebeurde op 26/04/2019.
Picture1 Care Circle Combi Circle

 YUNECO Crisis wil streven naar een transparante, toegankelijke voorzieningen-overschrijdende crisishulp aan kinderen, jongeren en hun context bij acute psychische en kinder/ jeugdpsychiatrische crisissen.

Lees meer

YUNECO Care wil een aanklampend en langdurig beschikbaar aanbod creëren voor kinderen en jongeren met een meervoudige en complexe problematiek die daardoor meestal zorg nodig hebben over langere termijn, maar daarbij niet altijd even makkelijk bereikbaar zijn.

Lees meer

YUNECO Combi wil een kwaliteitsvol beleid en gepaste zorg bieden voor de specifieke doelgroep jongeren met een combinatie van een verstandelijke beperking en geestelijke gezondheidsproblemen en –risico’s. 

Lees meer

     
crosslink Header Yuneco Connect transprnt YUN Connect EPZ logo

YUNECO Combi Condor biedt kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking én geestelijke gezondheidsproblemen gedurende drie weken intensieve ondersteuning bij escalerende gedragsproblemen.

Lees meer

YUNECO Connect is het programma Vroegdetectie - Vroeginterventie (VD-VI) dat zich richt op ultra hoog risico situaties (UHR) die kunnen leiden tot een ernstig geestelijk gezondheidsprobleem.

Lees meer

 YUNECO Connect EPZ is de versterking van de psychologische zorg waarbij via zelfstandig werkende psychologen en orthopedagogen een aanbod dichtbij en laagdrempelig wordt georganiseerd, in verbinding met YUNECO, voor kwetsbare kinderen en jongeren die de weg naar hulpverlening moeilijk vinden. 

Lees meer

     
YUN_Caro_logo.png YUN DGT logo  crosslink 

 Het zorgprogramma YUNECO Caro brengt GGZ-expertise naar jongeren met een psychische kwetsbaarheid, die in residentiële jeugdhulp verblijven, én hun teams.  We bieden tevens outreach GGZ-expertise aan de jongeren die verblijven in de gemeenschapsinstelling De Grubbe

Lees meer

  DGT staat voor dialectische gedragstherapie, speciaal ontwikkeld om nieuwe manieren aan te bieden om met lastige situaties en emoties om te gaan

Lees meer

 

Het programma YUNECO Crosslink streeft er naar om het netwerk zoveel mogelijk als lerend netwerk te laten fungeren, een kruispunt (Cross) waarbinnen doelbewust kennis en ervaringen worden uitgewisseld om nieuwe inzichten, oplossingen en werkwijzen te creëren.

Lees meer