Getuigenis van samenwerking

Wilfried Peeters getuigenis new       

Eef Goedseels

Lokale coördinator Psychologische Functies in de Eerste Lijn

YUNECO

Op 15 februari ben ik bij YUNECO aan de slag gegaan als ‘lokale coördinator psychologische functies in de eerste lijn’. Concreet is het mijn taak om de versterking van eerstelijnspsychologische zorg voor kinderen en jongeren in Vlaams-Brabant mee uit te rollen. Eén van de belangrijkste doelen is het financieel toegankelijk en meer laagdrempelig maken van psychische zorg, in het bijzonder voor de meest kwetsbare doelgroepen.

Om dit doel te bereiken wordt veel belang gehecht aan out-reachend of vindplaatsgericht werken. Dit betekent dat klinische psychologen/orthopedagogen die geconventioneerd zijn en eerstelijnspsychologische zorg aanbieden, nauw samenwerken met één of meer vindplaatsen. Vindplaatsen zijn plekken waar de kwetsbare doelpopulatie al van nature aanwezig is voor andere doeleinden dan psychische zorg (bv. voor sociale hulp) en waar psychische noden gedetecteerd kunnen worden en van waaruit warm toegeleid kan worden naar psychische zorg. Het voordeel van vindplaatsgericht werken is dat het niet alleen de drempel kan verlagen om de stap naar psychische zorg te zetten, maar er ook toe kan leiden dat er makkelijker multidisciplinair en intersectoraal samengewerkt wordt.

Aan de 11 eerstelijnszones (zorgraden) in Vlaams-Brabant werd gevraagd om vanuit hun kennis en expertise kwetsbare doelgroepen in hun zone in kaart te brengen, alsook vindplaatsen te detecteren waar deze doelgroepen van nature aanwezig zijn. Ze bezorgden ons heel wat input. Vaak genoemde vindplaatsen voor kinderen en jongeren zijn: Huizen van het Kind, Consultatiebureaus Kind en Gezin, OverKop-huizen, JAC’s, CLB’s, jeugdhuizen,…. Als lokale coördinator is het één van mijn prioritaire taken om met de voorgestelde vindplaatsen in gesprek te gaan en af te toetsen of ze als vindplaats wensen te fungeren en aan de vooropgestelde verwachtingen kunnen voldoen (detecteren van noden, toeleiden naar psychische zorg, beschikken over een veilige ruimte waar gesprekken kunnen doorgaan, bereidheid tot multidisciplinair en intersectoraal samenwerken,...). Indien er enthousiasme en bereidheid is, wordt getracht om een verbinding of match met een geconventioneerde psycholoog/orthopedagoog te maken, waarbij rekening wordt gehouden met zijn/haar profiel en expertise. Dit proces is nog volop aan de gang. Het zal een samen zoeken worden hoe de samenwerking op lokaal niveau concreet vorm zal krijgen. Het is één van mijn taken als coördinator om hier ondersteuning bij te bieden en multidisciplinaire samenwerking op lokaal niveau mee verder uit te bouwen.

Eind februari werd een oproep voor klinisch psychologen/orthopedagogen gelanceerd. Tot nu toe stelden al meer dan 30 personen zich kandidaat en is het merendeel sinds 1 april als geconventioneerd eerstelijnspsycholoog/orthopedagoog aan de slag. Als lokale coördinator fungeer  ik als hun eerste aanspreekpunt en ben ik onder meer ook verantwoordelijk voor het organiseren van intervisie en vorming en het bieden van ondersteuning bij de uitbouw van het groepsaanbod.

De job van lokale coördinator is heel veelzijdig, maar de focus ligt toch heel sterk op (het stimuleren van) samenwerking en verbinding. Samenwerking en verbinding tussen sectoren, tussen organisaties, tussen netwerken GGZ en eerstelijnszones,…. De praktijk wijst uit dat het niet altijd eenvoudig is, maar samen een weg zoeken, rekening houdend met verschillende belangen en perspectieven, maakt het net heel boeiend!